logo xs
Działalność edukacyjna prowadzimy legalnie, w oparciu o ustawę o systemie oświaty (ustawa z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami). Egzaminy zawodowe przeprowadzane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oświatowymi.
W naszej placówce zatrudniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz pracowników administracyjnych zaangażowanych w działalność placówki, tworzą oni kompetentny, zgrany i oddany zespół. Naszym słuchaczom oferujemy bardzo bogatą, urozmaiconą i dostosowaną do potrzeb rynku ofertę programową. Duża różnorodność szkół policealnych daje gwarancję, że każdy znajdzie specjalizację dostosowaną do swoich potrzeb i zainteresowań.

Od kilku lat szkoły policealne systematycznie zyskują na popularności. Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów w policealnej szkole z uprawnieniami szkoły publicznej określa program Ministerstwa. Absolwenci uzyskują tytuł technika i uprawnienia do wykonywania zawodu. Argument przemawiający za wyborem szkoły policealnej jest taki, iż program nauczania ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności zawodowych. Kształcenie w szkołach policealnych organizowane jest w systemie zaocznym. Jest więc idealne dla osób, które pracują i jednocześnie chcą uzupełnić wykształcenie. Do podjęcia nauki w szkole policealnej nie jest wymagana matura.

Czas trwania:

Policealne - 2 lata


TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
technik kosmetykiZawód: Technik usług kosmetycznych
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej

Charakterystyka: Program nauczania kierunku kosmetyka stwarza możliwości poznania rzeczywistych zastosowań różnorodnych, nowoczesnych technik kosmetycznych w gabinecie kosmetycznym czy odnowy biologicznej. Do zadań zawodowych technika usług kosmetycznych należą w szczególności:
 • wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej,
 • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • ustalanie rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwanie się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,
 • diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,
 • charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm.
Ponadto szkoła policealna przygotowuje technika usług kosmetycznych do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i uczy wysokiej kultury obsługi klienta.

Okres nauki: 2 lata.
Opłaty:
 • Kierunek BEZPŁATNY
 • brak WPISOWEGO

KWALIFIKACJE:

K 1 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.) – egzamin zdawany na koniec II semestru
K 2 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.) – egzamin zdawany na koniec IV semestru

Perspektywy zawodowe: Technik usług kosmetycznych może pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotowani są do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.
Program nauczania szkoły policealnej o kierunku kosmetyka obejmuje następujące przedmioty:
 • język obcy w kosmetyce
 • działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 • podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
TECHNIK INFORMATYK
technik informatykiZawód: Technik informatyk
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej


Charakterystyka: Dominującym układem czynności w zawodzie technik informatyk są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.

W zawodzie technik informatyk można przewidzieć następujące specjalizacje:
 • Systemy zarządzania bazami danych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Grafika komputerowa
 • Eksploatacja sprzętu komputerowego
Okres nauki: 2 lata.
Opłaty:
 • Kierunek BEZPŁATNY
 • brak WPISOWEGO

KWALIFIKACJE:
K1 – montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E. 12.) – egzamin zdawany pod koniec II semestru
K2 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E. 13.) – egzamin zdawany pod koniec III semestru
K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E. 14.) – egzamin zdawany pod koniec IV semestru

Perspektywy zawodowe:
Technik informatyk może podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku informatyka obejmuje następujące przedmioty:
 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • oprogramowanie biurowe
 • działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • język angielski zawodowy
 • systemy baz danych
 • witryny i aplikacje internetowe
 • diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowe
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • administracja bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
TECHNIK TURYSTKI WIEJSKIEJ
planowanie turystyki wiejskiejZawód: Technik turystyki wiejskiej
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej

Charakterystyka: kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na wsi,
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem turystyki wiejskiej
 • stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem działalności zawodowej.
Okres nauki:
2 lata
Opłaty:
 • Kierunek BEZPŁATNY
 • brak WPISOWEGO

KWALIFIKACJE:

K1 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.) - egzamin zdawany po II semestrze
K2 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.) - egzamin zdawany po IV semestrze

Perspektywy zawodowe: absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej może samodzielnie prowadzić biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwo turystyczne, ekologiczne gospodarstwo rolne, może podejmować pracę w instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem.

Program nauczania szkół policealnych o kierunku turystyka wiejska obejmuje następujące przedmioty:
 • Obsługa turystyczna
 • Usługi noclegowe
 • Usługi żywieniowe
 • Produkcja rolnicza
 • Język obcy w turystyce
 • Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
 • Usługi agroturystyczne
 • Prowadzenie produkcji rolniczej
TECHNIK ADMINISTRACJI
technik administracji 2Zawód: Technik administracji
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej


Charakterystyka:
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
 • gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.
Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Okres nauki: 2 lata.
Opłaty:
 • Kierunek BEZPŁATNY
 • brak WPISOWEGO

Perspektywy zawodowe: Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

KWALIFIKACJE:

K 1 Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.) – egzamin odbywa się na koniec IV semestru.
Program nauczania szkoły policealnej o kierunku administracja obejmuje następujące przedmioty:
 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • podstawy prawa cywilnego
 • postępowanie w administracji
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy finansów publicznych
 • wykonywanie pracy biurowej
 • język angielski w administracji
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
technik rachunkowosci 2Zawód: Technik rachunkowości
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej

Charakterystyka: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
 • prowadzeniem rachunkowości,
 • dokonywaniem rozliczeń finansowych,
 • dokonywaniem kontroli dokumentów księgowych oraz poprawianiem błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
 • sporządzaniem oraz przygotowywaniem do weryfikacji sprawozdania finansowego,
 • przechowywaniem dokumentacji księgowej,
 • nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
 • wykonywaniem czynności planistycznych i analitycznych.
Okres nauki: 2 lata.
Opłaty:
 • Kierunek BEZPŁATNY
 • brak WPISOWEGO

KWALIFIKACJE:

K 1 Prowadzenie rachunkowości (A.36.) – egzamin zdawany na koniec II semestru
K 2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.) – egzamin zdawany na koniec IV semestru

Perspektywy zawodowe: Technik rachunkowości może być zatrudniony w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego

Program nauczania szkoły policealnej rachunkowość obejmuje następujące przedmioty:
 • Podstawy ekonomii
 • Technika biurowa
 • Statystyka
 • Zasady rachunkowości
 • Marketing
 • Elementy prawa
 • Przedsiębiorcy
 • Rachunkowość
 • Finanse
 • Język angielski zawodowy
 • Kultura zawodu
 • Pracownia ekonomiczno - informatyczna
 • Praktyka zawodowa


OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

opiekun w domu pomocy spolecznejZawód: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej

Charakterystyka: Podstawowym celem kształcenia opiekuna zatrudnionego w domu pomocy społecznej ( DPS) jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań:

 • stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,
 • towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej),
 • organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,
 • aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.


Okres nauki: 2 lata
Opłaty:

 • Kierunek BEZPŁATNY,
 • brak WPISOWEGO

KWALIFIKACJE:
K 1 Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej (Z.6.) – egzamin zdawany na koniec IV semestru
Perspektywy zawodowe: Absolwenci szkoły policealnej o kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku opiekun w domu pomocy społecznej obejmuje następujące przedmioty:

 • metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
 • język obcy w domu pomocy społecznej
 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • teoretyczne podstawy opieki
 • usługi opiekuńcze
 • aktywizacja podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI
technik telekomunikacji 2Zawód: technik telekomunikacji
Charakterystyka: Kształcenie w zawodzie technik telekomunikacji ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych takich jak:
 • montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów
 • zajmuje się kontrolą jakości urządzeń w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, projektujących wymienione urządzenia,
 • posługuje się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową.

Okres nauki:
2 lata.
Opłaty:
 • Kierunek BEZPŁATNY
 • brak WPISOWEGO
Perspektywy zawodowe: Zawód Technik Telekomunikacji przygotowuje do podjęcia pracy w firmach telekomunikacyjnych, informatycznych oraz w innych, w których eksploatowany jest sprzęt telekomunikacyjny.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku telekomunikacja obejmuje następujące przedmioty:
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Język obcy zawodowy w telekomunikacji
 • Technologia i materiałoznawstwo elektryczne
 • Podstawy działalności gospodarczej i stosowanie i przepisów prawa oraz zasad ekonomiki
 • Urządzenia telekomunikacyjne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Systemy transmisyjne
 • Konfiguracja i utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych
 • Eksploatacja cyfrowych łączy transmisyjnych
 • Eksploatacja sieci transmisyjnychTECHNIK TELEINFORMATYK
teleinformatyka 1Zawód: Technik teleinformatyk

Charakterystyka: kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
 • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych
 • montowanie i eksploatacja systemów transmisyjnych
 • instalowanie i eksploatacja systemów komputerowych
 • administrowanie sieciami teleinformatycznymi.
Okres nauki:
2 lata.
Opłaty:
 • Kierunek BEZPŁATNY
 • brak WPISOWEGO

KWALIFIKACJE:

K 1 Uruchamianie oraz utrzymywanie przyłączy abonenckich (E.15.) – egzamin zdawany po II semestrze
K 2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.) – egzamin zdawany po III semestrze
K 3 Montaż i eksploatacja sieci rozległych (E.16.) - egzamin zdawany po IV semestrze

Perspektywy zawodowe:
Program nauczania szkoły policealnej o kierunku technik teleinformatyk obejmuje następujące przedmioty:
 • język obcy w branży teleinformatycznej
 • działalność gospodarcza w branży teleinformatycznej
 • elektrotechnika i elektronika
 • transmisja danych i przetwarzanie sygnałów
 • urządzenia teletransmisyjne
 • sieci komputerowe
 • systemy i sieci transmisyjne
 • podstawy komutacji cyfrowej
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • systemy komputerowe
 • konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • konfiguracja i pomiary systemów sieci transmisyjnych
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
opiekun osoby starszejZawód: Opiekun Osoby Starszej
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej

Charakterystyka
: Podstawowym celem kształcenia opiekuna osoby starszej jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań:
 • udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia,
 • aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii,
 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych,
 • zajmowania się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.Okres nauki:
2 lata.
Opłaty:
 • Kierunek BEZPŁATNY
 • brak WPISOWEGO

KWALIFIKACJE:
Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej – egzamin zdawany pod koniec IV semestru
Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku opiekun w domu pomocy społecznej obejmuje następujące przedmioty:
  • Organizacja opieki nad osobą starszą
  • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą straszą
  • Metodyka pracy opiekuńczej
  • Język migowy
  • Język obcy w pomocy społecznej
  • Opieka i wsparcie osoby starszej
  • Aktywizacja społeczna

Policealne - 1,5 roku

TECHNIK BHP
bhp 2Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej


Charakterystyka:
Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.
Okres nauki: 1,5 roku.
Opłaty:
 • Kierunek BEZPŁATNY
 • brak WPISOWEGO

KWALIFIKACJE:
K 1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.) – egzamin zdawany na koniec III semestru
Perspektywy zawodowe: Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku BHP obejmuje następujące przedmioty:

Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia
Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Policealne - 1 rok

FLORYSTA
technik florystyki 2Zawód: Florysta
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej


Charakterystyka:
Zawód florysta wymaga znajomości roślin, umiejętności rzemieślniczych, ale także wrażliwości plastycznej i wyobraźni. Florysta powinien posiadać cechę: łatwości nawiązywania kontaktu z klientem, w celu zaproponowania ciekawego rozwiązania i doradztwa. Kompozycje kwiatowe tworzone są zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje się wiązanki okolicznościowe z okazji: ślubu, komunii, chrzcin.
Słuchacz pozna technikę, zasady tworzenia dekoracji z roślin suszonych, doniczkowych lub mieszanych.
Pozna rodzaje materiałów stosowanych we florystyce.
Okres nauki:
1 rok
Opłaty:
 • Kierunek BEZPŁATNY
 • brak WPISOWEGO

KWALIFIKACJE

K1 (R.26.) Wykonywanie kompozycji florystycznych – egzamin odbywa się pod koniec II semestru
Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku florystyka obejmuje następujące przedmioty:
 • Materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne
 • Kompozycje florystyczne
 • Język obcy we florystyce
 • kulturowe podstawy florystyki i środki wyrazu twórczego
 • przedsiębiorstwo florystyczne
 • wykonywanie kompozycji florystycznych


OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA


opiekun srodowiskowyZawód: Opiekunka środowiskowa

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej

Charakterystyka:
Podstawowym celem kształcenia słuchacza w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań:

 • organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
 • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
 • pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymywania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
 • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.


Okres nauki: 1 rok.
Opłaty:

 1. Kierunek BEZPŁATNY
 2. brak WPISOWEGO

KWALIFIKACJE:
K 1 – Wykonywanie usług opiekuńczych (Z.5.) – egzamin zdawany na koniec II semestru
Praca: opiekunka środowiskowa: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze.
Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku opiekunka środowiskowa obejmuje następujące przedmioty:

  • język obcy
  • podstawy psychologii
  • wybrane zagadnienia z socjologii
  • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
  • organizacja opieki środowiskowej
  • język migowy
  • opieka i pielęgnacja człowieka

 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych
ASYSTENT OSOBY STARSZEJ


opiekun srodowiskowy 2Ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji; wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

 
Nie ma w ofercie kierunku dla Ciebie? Skontakuj się z nami
Elita - Centrum Kształcenia Ustawicznego
Kielce 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
logo promoart